Contact
Gesprek aanvragen
telefoon
085-0824430

Over ons

Stichting WOPiT heeft als missie het bevorderen van woonmogelijkheden voor mensen met een psychiatrische kwetsbaarheid en het bevorderen van hun participatie in de maatschappij.

Stichting WOPiT

Een ouderinitiatief

Een eigen woning is een wens van de meeste mensen. Dat geldt ook voor mensen met een diagnose in de GGZ. De initiatiefnemers Johan van Heerde, Herman Kieft en Jan Voskamp hebben elkaar in februari 2006 gevonden in hun streven om deze wens te helpen realiseren door op diverse plaatsen in Twente kleinschalige wooncomplexen op te richten.

Zij werden in dit streven ondersteund door de provincie Overijssel.

In 2017 waren er 6 woonclusters in Twente gerealiseerd naast een groeiend extern ambulant aanbod.

Placeholder image wit
Missie van WOPiT

Onze missie

Sinds 2006

Stichting WOPiT heeft als doel het bevorderen van (woon)mogelijkheden voor mensen met een psychiatrische kwetsbaarheid. De stichting beoogt eigentijdse, zelfstandige woningen te laten bouwen en in beheer te nemen, waarin mensen met een psychiatrische kwetsbaarheid zo zelfstandig mogelijk kunnen wonen en tegelijkertijd gebruik kunnen maken van gemeenschappelijke voorzieningen.

Stichting WOPiT levert zowel binnen de woonvoorziening als extern ambulant, begeleiding conform de Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen (SRH) methodiek, sinds 2019 ook wel Steunend Relationeel Handelen genoemd en volgens de methodiek Krachtwerk waarbij de begeleiding van de members gericht is op herstel en participatie binnen de maatschappij. De stichting beoogt te werken vanuit de mogelijkheden van de member binnen een evenwaardige samenwerkingsrelatie waarbij de vraag van de member centraal staat.

Ik ben erg tevreden over het feit dat ik met de hulp/steun van WOPiT en haar medewerkers mezelf heb kunnen ontwikkelen tot de persoon die ik wil zijn. Het is een wereld van verschil hoe ik binnen kwam bij WOPiT en vervolgens weer weg ging.

Onze visie

Woonvisie

In de woonvisie van Stichting WOPiT zijn de huurders goed en volwaardig gehuisvest als basis voor het (verder) werken aan herstel. Dit betekent een volwaardige eigen woning. Er heerst gastvrijheid en ontmoeting en betrokkenheid worden er gestimuleerd. Daarom heeft een wooncluster van Stichting WOPiT een ruimte voor ontmoeting binnen een 'huiselijke sfeer'. Door haar omvang van 10 – 24 zelfstandige woonruimten heeft het wooncluster een 'menselijke maat'. In deze kleine gemeenschap gaan zowel members als woonteam betrokken met elkaar om.

Stichting WOPiT
Locatie Schaepmanstraat in Borne

Onze visie

Zorgvisie

In de zorgvisie van Stichting WOPiT wordt de member met een psychiatrische kwetsbaarheid gezien als een mens met eigen mogelijkheden en capaciteiten. Hij/zij wordt in staat gesteld om een autonoom leven te leiden.
De persoonlijke mogelijkheden en capaciteiten die door de beperking op de achtergrond kunnen zijn geraakt, worden met respect voor wat de member wel en niet kan, weer in waardigheid hersteld ofwel gerehabiliteerd. Er wordt daarom gesproken van herstel op basis van Krachtwerk en Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen (SRH), sinds 2019 ook wel Steunend Relationeel Handelen genoemd.

Deze methodiek is een evidence based methodiek die uitwijst dat het lijden van mensen met een psychiatrische aandoening afneemt wanneer het "gezonde functioneren" wordt hersteld en uitgebreid. De (gewenste) begeleiding van en zorgverlening aan de members wordt daarom vanuit deze positieve kijk aangeboden. De "gezonde functioneringsmomenten" worden opgespoord en samen in kaart gebracht in een persoonlijk profiel. Steeds wordt gezocht naar kansen om het welbevinden van de member te stimuleren en verder te ontwikkelen. Dit kan plaatsvinden door het voeren van gesprekken maar vooral ook door te handelen, zoals het bepalen van toekomstdoelen en wensen en hier samen een plan van aanpak voor te maken. Stichting WOPiT past deze aanpak gestructureerd toe door te werken met professionals en ervaringsdeskundigen die hierin zijn opgeleid en getraind en de juiste attitude hebben

Karin Koopman
Karin Koopman

Directeur-Bestuurder

directeur@wopit.nl

06-20567860

Thijs van Akker
Thijs van Akker
Henk van Dijk
Henk van Dijk

Manager - bedrijfsvoering/controller

henkvandijk@wopit.nl

06-82064822

Stichting WOPiT heeft als missie het bevorderen van (woon)mogelijkheden voor mensen met een psychiatrische kwetsbaarheid en het bevorderen van hun participatie in de maatschappij. De woon- en zorgvisie van Stichting WOPiT is gericht op het zo zelfstandig mogelijk wonen en leven in kleinschalige woonclusters met een gemeenschappelijke ruimte binnen een “huiselijke” sfeer. De begeleiding is gericht op herstel- en participatie.

TriplePro logo
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram